Apart Magazine

The University of Kansas

Team  –  Grace Heitmann,  Gracie Fasani,  Naomi Shultz  +  Kyleigh Rowe ​​​​​​​
View the full project here.